خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / جلسه دیسکاشن مورخ ۹۸/۰۶/۳۱

جلسه دیسکاشن مورخ ۹۸/۰۶/۳۱

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان شماره روز چهارشنبه ۱۷/۰۶/۱۴۰۰

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize