خانه / پارامترهای هفته گذشته / ایستگاه اینچه برون / جلسه دیسکاشن کشاورزی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱

جلسه دیسکاشن کشاورزی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان -روز یکشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۱۱

چاپ/خروجی صفحه