خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / جلسه دیسکاشن کشاورزی شماره ۱۸

جلسه دیسکاشن کشاورزی شماره ۱۸

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان روزچهارشنبه ۲۳/۰۴/۱۴۰۰ سال زراعی ۱۴۰۰–۱۳۹۹

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize