خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / جلسه دیسکاشن کشاورزی مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴

جلسه دیسکاشن کشاورزی مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize