خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / جلسه دیسکاشن کشاورزی مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

جلسه دیسکاشن کشاورزی مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی مورخ ۹۹/۰۲/۱۲

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize