خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / جلسه دیسکاشن کشاورزی ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

جلسه دیسکاشن کشاورزی ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان شماره روز چهارشنبه ۱۷/۰۶/۱۴۰۰

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize