خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / جلسه دیسکاشن کشاورزی ۹۹/۰۲/۱۴

جلسه دیسکاشن کشاورزی ۹۹/۰۲/۱۴

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان روز چهارشنبه ۲۴/۰۶/۱۴۰۰

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize