خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان شماره ۸۱ روزیکشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۳

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان شماره ۸۱ روزیکشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۳

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی مورخ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize