خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان روزچهارشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۲۰

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان روزچهارشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۲۰

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی روزیکشنبه۳۰/۰۸/۱۴۰۰

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize