خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی روزچهارشنبه۱۴۰۰/۱۱/۰۶ سال زراعی ۱۴۰۰– ۱۴۰۱

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی روزچهارشنبه۱۴۰۰/۱۱/۰۶ سال زراعی ۱۴۰۰– ۱۴۰۱

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان-تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷

چاپ/خروجی صفحه