خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۱/۱۷

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۱/۱۷

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان-تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷

چاپ/خروجی صفحه