خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی روز یکشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۵

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی روز یکشنبه۱۴۰۰/۰۷/۲۵

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان روزچهارشنبه۱۴۰۰/۰۸/۲۶

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize