خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی روز یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۳

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی روز یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۳

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان-تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷

چاپ/خروجی صفحه