خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۲۲

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۲۲

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان -روز یکشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۱۱

چاپ/خروجی صفحه