خانه / پارامترهای هفته گذشته / میزان بارش ایستگاههای هواشناسی استان صبح شنبه مورخ ۹۸/۷/۶ لغایت صبح یکشنبه مورخ ۹۸/۷/۷

میزان بارش ایستگاههای هواشناسی استان صبح شنبه مورخ ۹۸/۷/۶ لغایت صبح یکشنبه مورخ ۹۸/۷/۷

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی روزیکشنبه۱۴۰۰/۱۱/۲۴

چاپ/خروجی صفحه