خانه / پارامترهای هفته گذشته / میزان بارش ایستگاههای هواشناسی استان مورخ ۱۱ آبان لغایت ۱۲ آبان ۱۳۹۸

میزان بارش ایستگاههای هواشناسی استان مورخ ۱۱ آبان لغایت ۱۲ آبان ۱۳۹۸

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize