خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / چلسه دیسکاشن کشاورزی مورخ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

چلسه دیسکاشن کشاورزی مورخ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان شماره روز چهارشنبه ۱۷/۰۶/۱۴۰۰

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize