خانه / مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی – گروه پژوهشی هواشناسی بلایای جوی

مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی – گروه پژوهشی هواشناسی بلایای جوی

* مطالعه الگوهای فشاری برای انواع رفتارهای جوی
* رویکرد تدریجی از روش های سینوپتیکی به روش های عددی در پیش بینی وضع هوا
* راه‌اندازی، آزمون و کاربست، راست‌آزمایی و گسترش مدل‌های پیش بینی عددی وضع هوا
* بررسی و مطالعه در راستای بهبود پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت وضع هوا
* بررسی و مطالعه در راستای پیش‌بینی‌های ویژه برای مقاصد هوانوردی، دریایی، کشاورزی و آلودگی هوا
* بررسی سامانه های جوی موثر بر منطقه

دیدگاهتان را بنویسید